GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NETTKJØP

1. GENERELT

1.1 De nedenforstående betingelser gjelder for leveranser fra WashTec Bilvask (WT), med mindre annet er avtalt mellom WT og kjøper. Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder fra 01. 05. 2019 og inntil videre.

1.2 Kunde er ansvarlig for at leveringsadresse og fakturaadresse er korrekt.

1.3 Kunde er ansvarlig for at bestillingen er korrekt.

2. PRISER

2.1 Priser –all fakturering skjer ihht de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Alle priser er eks mva.

2.2 WT forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter og kampanjer uten forutgående varsel

3 FRAKT

3.1 Ekspedisjonsgebyr. Ingen gebyrer - Frakt deler. Kr 250,- Frakt kjemikalier ved bestillinger over kr 8000,- er fraktfritt. Under tilkommer fraktgebyr Kr 1500,-

3.2 Leveringsmåte: Transportør Freja for kjemi og Bring til deler og andre varer.

4. BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betaling skal senest skje 14 dager etter fakturadato.

4.2 Ved for sen betaling belastes kjøper med et purregebyr på kr. 100,-.

4.3 Ved for sen betaling løper 12% morarente pr. år regnet fra fakturaens forfallsdato.

4.2 Ved for sen betaling belastes kjøper med et purregebyr på kr. 100,-.

4.3 Ved for sen betaling løper 12% morarente pr. år regnet fra fakturaens forfallsdato.

5. SALGSPANT

5.1 WT har salgspant i solgte varer for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Varene forblir WT sin eiendom inntil kjøpesummen er fullt ut betalt.

5.2 Mens salgspant består er ikke kjøper, uten avtale med WT, berettiget til å bearbeide varene eller på annen måte begrense panteretten.

5.3 Kjøper har ikke rett til videresalg av varen så lenge kjøpesummen ikke er fullt ut betalt.

5.4 Så lenge WT sin panterett består, plikter kjøper å sørge for at varen ikke forringes. Dette innebærer at kjøper plikter å lagre varene på tilfredsstillende måte, eventuelt etter WT sin angivelse.

6. GARANTIBESTEMMELSER

6.1 Garanti gjelder for gjenstander som under garantitiden ikke holder mål p.g.a. fabrikkasjonsfeil, materialfeil eller feil montering.

7. REKLAMASJON

7.1 Reklamasjoner. Kunden er selv ansvarlig til å kontrollere at mottatt vare er funnet fri for transportskader og avvik, senest innen 5 virke dgr etter leverte vare. Transportskader må angis på transportørens leveringsbevis. Reklamasjoner stilles til kundeservice support@washtec.no med referanse til leveringen. Retur av varer med mangel.

8. RETUR AV VARER

8.1 Retur av varer må godkjennes av support senter via e post til support@washtec.no Derfra blir det tildelt informasjon for returen

9. PRODUKTANSVAR

9.1 WT har intet ansvar for skader eller tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så som dagmulkt, arbeidsutgifter, skadeerstatning, leietap eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til fortsettelig eller grov uaktsomhet hos WT og hvor det fra kjøper kan påvises adekvat årsakssammenheng mellom påklagde mangel og den inntrådte skade.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelsen av den enkelte salgsavtale gir WT rett til helt, eller delvis å heve salget eller forlenge leveringstiden i forhold til hindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for WT.